بسیح کارمندان دانشگاه- پایگاه شهدای هسته ای

شهید مجید شهریاری(شورای پایگاه)