بسیح کارمندان دانشگاه- پایگاه شهدای هسته ای

ساختار شورای پایگاه

محمد حسین صادقی: مسئول پایگاه شهدای  هسته ای بسیج کارکنان  دانشگاه آزاد واحد کرمان
کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی-رییس امور مشمولین دانشگاه
ایمیل:sadeghi186@gmail.com   
شماره تماس: 31321590 -034