بسیح کارمندان دانشگاه- پایگاه شهدای هسته ای

اردوی زیارتی – فرهنگی مشهد مقدس ویژه بانوان کارمند

۱۱ آبان ۱۳۹۴ ۶
اردوی زیارتی – فرهنگی مشهد مقدس ویژه بانوان کارمند1
اردوی زیارتی – فرهنگی مشهد مقدس ویژه بانوان کارمند2
اردوی زیارتی – فرهنگی مشهد مقدس ویژه بانوان کارمند3
اردوی زیارتی – فرهنگی مشهد مقدس ویژه بانوان کارمند4
اردوی زیارتی – فرهنگی مشهد مقدس ویژه بانوان کارمند5
اردوی زیارتی – فرهنگی مشهد مقدس ویژه بانوان کارمند6